Marrigje de Maar

Beijing Rui’s moeder, 20-9-2005

Yunnan Spek, 02-09-2008

Yunnan Blauwe Klamboe, 08-26-2008

Yunnan Geel raam, 09-03-2008

Yunnan Kaas, 14-03-2010

Sichuan Karkassen, 04-04-2010

Buya, Patriarch’s Home, Xinjian, China, 2007

Mazar, Truckstop, Xinjiang, China, 2007