Henze Boekhout

Amsterdam 1990, 1990

Labboom (CLB), 1998

Olifantenasbak, 2001